happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай хапване от Happy Delivery, плати с Visa и спести 10%

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА VISA “10% cash back при покупка с карта Visa от Happy Delivery”

1. Организация на промоцията и допустими участници

 

Промоцията 10% cash back при покупка с карта Visa от Happy Delivery” („Промоцията“) се организира от „ХЕПИНЕС” ЕООД, ЕИК 103279218, и адрес ул. „Роза” №25 гр. Варна 9010 („Организатор“). Промоцията се провежда с финансовото съдействие на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Партньор”).

 

Настоящите общи условия („Общи условия“) са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: (https://dostavka.happy.bg/bg/promotions) през целия период на Промоцията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

 

Срок на Промоцията

 

Промоцията се провежда в периода 10.08.2020 г. до 20.09.2020 г. („Срок на Промоцията“) или до изчерпване на наградния фонд. При изчерпване на предвидения награден фонд, краят на промоцията ще бъде официално обявен на

сайта на Промоцията:  (https://dostavka.happy.bg/bg/promotions)

 

Териториален обхват на Промоцията

 

Промоцията се осъществява на територията на България чрез платформата за поръчка на храна оперирана от Организатора – уеб сайта https://dostavka.happy.bg/ (наричан „Платформата“). За избягване на съмнения, доставки на храна се осъществяват само на територията на градовете посочени в Платформата.

 

Право на участие в Промоцията

 

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени в България преди началната дата на Промоцията (10 август 2020 г.) („Участници“). В Промоцията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, с които в Срока на Промоцията е извършено поне едно плащане на поръчка на стойност над 30лв. чрез Платформата. Карти, издадени от “Revolut Ltd” и “Wirecard AG” не са част от промоцията.

 

Притежателите на повече от една Visa карта могат да участват в Промоцията, като използват всички свои карти Visa, като за всяко плащане с карта Visa ще се прилагат настоящите Общи условия.

 

Право на участие в Промоцията дават само плащания извършени чрез Платформата с дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY издадени преди началната дата на Промоцията (10.08.2020 г.) („Участващи карти“).

 

Право  на участие в Промоцията дават  само поръчки, които не са анулирани и ако съответно извършеното плащане на поръчката не подлежи на възстановяване от Организатора.

 

Промоцията е валидна за Срока на Промоцията ИЛИ до изчерпване на промоционалните средства, което първо.

 

2. Механизъм на Промоцията

 

Всеки притежател на Участваща карта, който извърши плащане чрез Платформата на поръчка на храна направена чрез Платформата, в рамките на Срока на Промоцията получава възстановяване на 10% (cash back) от стойността на заплатената поръчка. Възстановяването ще се извършва от Партньора по картовата сметка на Участващата карта, с която е извършено съответното плащане. Плащания, извършени по друг начин освен чрез Платформата, няма да участват в Промоцията и съответно няма да дават право на възстановяване.

 

Размерът на сумата подлежаща на възстановяване  (cash back) се натрупва в рамките на Срока на Промоцията и се превежда обратно по картовата сметка на Участващата карта, с която е извършено плащането/плащанията в срок до 30 дни след края на Срока на Промоцията.

 

Възстановяването ще се извършва директно към картовата сметка, свързана със съответната Участваща карта, която е използвана за извършване на плащането на поръчка в Платформата даваща право на участие в Промоцията. В банковото извлечение преводът ще бъде посочено като „ Visa Promotion Money Back“. За да бъде извършено възстановяването, картата, която е използвана за извършването на плащането трябва да е активна.

 

Участник може да откаже участие в Промоцията, като за целта следва да информира Организатора, като подаде искане, в което ясно е идентифициран, както и е посочено, че не желае да получава възстановяване на суми или промоционална комуникация във връзка с Промоцията.

 

Максимална стойност на cash back

 

Максималната обща стойност на сумата, която може да бъде възстановена на един

Участник по генерирания cash back за Срока на Промоцията, независимо от броя на поръчките, не може да надвишава 50 лева. Ако в рамките на Срока на Промоцията Участник извърши плащания на поръчки с Участваща карта, за които следва да получи възстановяване на сума надвишаваща определения лимит от 50 лв., той ще получи възстановяване само на сумата от 50 лв., като всяка сума, надвишаваща този размер, няма да бъде възстановявана, независимо колко плащания са извършени. Посоченият максимален размер на сумата за възстановяване може да бъде достигнат с едно или повече плащания, но във всички случаи Участник не може да получи възстановяване на сума надвишаваща 50 лв. за срока на Промоцията.

 

Минимален праг за участие в промоцията.

 

 

Минималната стойност на поръчка, заплащането, на която с Участваща карта, дава право на участие в Промоцията, е в размер на 30 лева.

 

Организаторът и/или Партньорът си запазват правото да откажат възстановяване на сума (предоставяне на cash back), ако прецени/ят, че участието на съответния Участник или извършеното плащане противоречат на настоящите Общите условия.

 

3. Лични данни

 

За участие в Промоцията Организаторът  няма да събира допълнителни лични данни извън тези, които вече са предоставени от Участниците при регистрацията им в Платформата, като за целите на настоящата Промоция ще е приложима Политиката за защита на личните данни на Организатора, достъпна в Платформата. Участващи карти, с които са извършени плащания даващи право на участие в Промоцията няма да предоставят на Организатора или на Партньора допълнителни данни, които дават възможност за идентифициране на физическото лице. Партньорът няма да получава, нито ще носи отговорност за събирането, обработката и използването на личните данни на Участниците. Информация за приетата от  всяка банка Политика за защита на личните данни може да бъде получена от съответната банка от всеки участник в промоцията.

 

4. Отговорност на Партньора

 

Партньорът предоставя единствено финансово съдействие за провеждане на Промоцията, като осигурява изплащането на всички суми (cash back), подлежащи на възстановяване съгласно настоящите Общи условия.

 

Партньорът не носи отговорност:

 

i)             За всяка загуба или вреда, свързана с организацията или провеждането на Промоцията или участието на всеки Участник в Промоцията или всяко изменение на настоящите Общи условия на Промоцията.

ii)           За всяко забавяне на изплащането на сума по cash back поради технически проблеми или за всяко забавяне, свързано с платежните услуги, които се извършват от съответната банка, издател на Участваща карта, с която е извършено плащане даващо право на участие в Промоцията.

 

5. Изключване на отговорността на Организатора

 

Промоцията се организира и Провежда от Организатора, като той носи отговорност за провеждането й. Организаторът като собственик и оператор на платформата, не носи каквато и да е отговорност за:

 

i)          забавяния  при  изплащането  на  суми  подлежащи  на  възстановяване (cash back)  на

Участници съгласно условията на Промоцията;

 

ii)           всяко забавяне на изплащането на суми подлежащи на възстановяване на Участници съгласно условията на Промоцията (cash back) поради технически проблеми или за всяко забавяне, свързано с платежните услуги, които се извършват от съответната банка.

iii)        всяка  загуба  или  вреда,  свързана  с  организацията  или  провеждането  на

Промоцията или участието на всеки Участник в Промоцията.

 

6. Изменения

 

Настоящите          Общи          условия          са          публикувани          в          Уебсайта:

(https://dostavka.happy.bg/bg/promotions)

Организаторът, но само след одобрение от страна на Партньора има правото да променя настоящите Общи условия (включително продължителността на Промоцията), в случай че сметне за необходимо. Всяко такова изменение ще се прилага от публикуването на изменените Общи условия в горепосочения уебсайт.

 

 

7. Приемане на Общите условия

 

С участието в Промоция, Участниците потвърждават и приемат настоящите Общи условия.

 

8. Приложимо право - Компетентни съдилища

За неуредените с настоящите Общи условия въпроси се прилага българското законодателство.

Компетентни да разглеждат всички спорове, произтичащи провеждането на промоцията и тълкуването и/или изпълнението на настоящите Общи условия са съответните софийски съдилища.