happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди”
 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш страхотни награди” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/. 


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица,навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА 

4.1. Играта започва на 22.05.2023г. и продължава до 28.05.2023г.

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта: 

5.1.1. 300 бр. ваучери, с ед. стойност – 30,00 лв.

5.1.2. 50 бр. ваучери, с ед. стойност – 50,00 лв.

5.1.3. Безплатно хапване за цяла година на обща стойност 2080,00 лв.

Сумата се разпределя за поръчки всяка седмица по 40 лв за период от 52 седмици /от 29.05.2023 – до 29.05.2024/

 

5.2. Ваучерите по т.5.1.1. и т. 5.1.2. са активни в рамките на 1 (един) месец, считано от деня на зареждане към телефонния номер на клиента и може да се използват в ресторанти Happy Bar & Grill, Burrata Italiana и Captain Cook.  

5.3. Ваучерът по т.5.1.3. е активен за една година, считано от 29.05.2023г. до 29.05.2024г.

5.4. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.

5.7. Остатъчна стойност от ваучер не се възстановява и не се прихваща от бъдещи поръчки, с изключение на ваучера по т. 5.1.3.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Всеки, регистрирал поръчка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или чрез мобилното приложение, в периода на играта, участва в томбола за ваучерите по т.5.1.

 

6.1.1. Преди финализиране на поръчката пред всеки се показва POP - UP банер, където има възможност да остави пожелание по случай рождения ден на Happy Доставка. Не е задължително попълването на празното поле! Най - оригиналните пожелания ще се качат в социалните мрежи на Happy Доставка на самия рожден ден - 28.05. Банера е активен само за поръчки, направени през сайта - https://dostavka.happy.bg!

 

6.1.2. Ако поръчката е направена през сайта или приложението, след изпращане /финализиране/ на поръчката, на участникът се показва POP – UP банер и разбира дали печели или не ваучер на ст-ст 30 лв или 50лв.

 

6.1.3. Печелившият за голямата награда - ваучер по т.5.1.3 ще бъде изтеглен на 29.05.2023г. и оповестен в сайта на Happy delivery и/или уведомени от Кол-център на Организатора. 

 

6.2. Ако спечелил участник по т.6.1 не може да бъде открит в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа, Организаторът пристъпва към изтегляне на лотариен принцип на следващ клиент. 

 

6.3. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС (без включена цената за доставка и консумативи). 


Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта!


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.