happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш абонаментно златно кюлче Tavex, 1 грам

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане иучастие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш освежаваща напитка” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставявъзможност на участниците да спечелят една от обявените награди;действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря наопределението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нитоедин от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение отДържавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица,навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълноили ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани вуеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 08.10.2020 и продължава до 21.10.2020.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 10 (десет) бр. абонаментно златно кюлче Tavex, 1 грам, ед. цена 150,00 лв.

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.
5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.
5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиентa.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи:
- онлайн-поръчка от „Хепи Доставка” чрез сайта https://dostavka.happy.bg , мобилното приложение, или на тел 0 700 19 000.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
6.4 Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Happy Delivery на 22.10.2020 От Кол Центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.
6.5. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърляно на трети лица.
6.6. За получаване на своята награда, печелившият Участник задължително следва да предостави на служител на Happy Delivery документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.