happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай от Happy Delivery, оцени нашето представяне в анкетата на мейла си и можеш да спечелиш един от 5 бр ваучера за консумация на ст-ст 100 лв и 10 бр ваучера за консумация на ст-ст 50 лв.

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай от Happy Delivery, оцени нашето представяне в анкетата на мейла си и можеш да спечелиш един от 5 бр ваучера за консумация на ст-ст 100 лв и 10 бр ваучера за консумация на ст-ст 50 лв. „ наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-страницата на Организатора – www.dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и служители от холдинговата група на „ХЕПИ” ЕАД, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

IV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 06.09.2022г. /начална дата на Играта/ и завършва  на 06.10.2022г. /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили онлайн поръчка от Happy Delivery в периода на кампанията, която да е на минимална стойност 15,00 (десет) лева с ДДС (без включена цена за доставка)през сайта или мобилното приложение.
- да са попълнили онлайн анкетата, която получават на мейла си при финализиране на поръчката. Анкетата е активна до 24 часа след направата на поръчка. Мейлът, на който се изпраща онлайн анкетата е този, с който клиентът е направил поръчка.
Всеки, който е спазил това условие участва в онлайн томбола и има възможност да спечели една от обявените награди.
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;

VI. НАГРАДИ
6.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 10 x 50, 00 лв.

Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 5 x 100,00 лв.

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
6.3. Ваучерът е с валидност 1 месец от спечелването му.
6.4. Ваучерът е аз еднократно ползване.
6.5. Ваучерът не се комбинира с други промоции и отстъпки.
6.6. Ваучерът може да се използва само за поръчки от Happy Delivery и не важи на място в ресторантите Happy Bar&Grill.

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез специална компютърна програма.
7.2. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
7.3. Един Участник може да спечели една награда от гореизброената.
7.4.Победителите ще бъдат обявени на сайта на Организатора при приключване на кампанията. В тегленето участват участниците, направили поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.
7.5. Награите се обявяват в сайта в края на кампанията и печелившите ще бъдат информирани по телефона.
7.6. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с печелившите участници с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата. При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участник в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.5., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.
7.7. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на сайта на Организатора:
www.dostavka.happy.bg
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg