happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш ваучери за консумация

Ваучер за консумация от 10 лв печелят:

 

1. М. Маринов
2. Н. Баналиева
3. Б. Димитрова
4. К. Кюстерман
5. Д. Бъчварова
6. И. Кръстева
7. М. Маринова
8. К. Найденова
9. А. Николова
10. В. Кабакова
11. П. Маринов
12. Ж. Бойчева
13. Г. Василева
14. Й. Марева 
15. Х. Павлова
16. Х. Трифонова
17. Х. Лавал
18. Д. Шипков
19. Д.Налджиев 
20. К. Кръстев
21. Г.Коларов
22. Х. Мурадова
23. Д. Вълчева
24. Я. Петрова 
25. С. Атанасов
26. К. Колева
27. М. Арабаджиева
28. Г. Кирилов
29. В. Бонева
30. Д. Станкова
31. М. Санчез.
32. М. Илиев
33. Е. Ханджийска
34. В. Антонова
35. Fransis T. 
36. Ай-Си-Ди С.
37. Ю. Димитров
38. С. Бебелеков
39. Т. Тодорович
40.  Тао Л.
41. И. Лилов
42. А. Горельова
43. А. Тотолакова
44. Й. Лазарова
45. В. Гергелечева
46. А. Пенев
47. Д. Цонев
48. В. Янковски
49. Б. Колев
50. Е. Петрова
51. Х. Т. 
52. И. Петров
53. К. Кунчев
54. Н. Алексиева
55. П. Донов
56. И. Петров
57. М. Пенев
58. Е. Наумова
59. В. Велинов
60. С. Рачев
 
61. В. Пехливанова
62. А. Антонова
63. С. Гемеджиева
64. Р. Рафаилова
65. З. Стефанова
66. Г. Благоева
67. Г. Величкова 
68. С. Стойчева
69. М. Методиева
70. П. Цончева
71. М. Богоев
72. М. Мак
73. М. Мацева
74. В. Петров
75.Г. Стражакова 
76. М. Василева
77. А. Йорданова
78. А. Георгиева
79. Ю. Голод
80. Т. Стойкова

 

 

81. В. Михайлов
82. З. Златилов
83. А. Патракова
84. М. Терзиева
85. Д. Димитров
86. А. Спасов
87. О. Тепавичарова
88. П. Илиева
89. Т. Пиндур
90. Р. Боб
91. А. Славов
92. Й. Гроздева
93. С. Драганова
94. Т. Георгиев
95. К. Къндев
96. Ц. Гачева
97. Е. Асенова
98. К. Бинева
99. Л. Иванова
100. А. Алексиев
 

Ваучер за консумация от 100 лв печелят:

 

1. Ц. Петков
2. Б. Петрова
3. Г. Мирчева
4. С. Стоянова
5. З. Златилов
6. А. Къртова
7. Д. Тенева
8. М. Абаджиева
9. С. Симеонов
10. Л. Юрукова

 

 

 

 

 

 

„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш 100 бр ваучери за консумация на ст-ст 10 лв и 10 бр ваучери за консумация на ст-ст 100 лв.”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш 100 бр ваучери за консумация на ст-ст 10 лв и 10 бр ваучери за консумация на ст-ст 100 лв.”/наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-страницата на Организатора – www.dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и служители от холдинговата група на „ХЕПИ” ЕАД, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

IV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 28.05.2020г. /начална дата на Играта/ и завършва в 22:30 ч. на 31.05.2020г. /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили онлайн поръчка от Happy Delivery в периода на кампанията, която да е на минимална стойност 10,00 (десет) лева с ДДС (без включена цена за доставка)през сайта или мобилното приложение. Всеки, който е спазил това условие участва в онлайн томбола и има възможност да спечели една от обявените награди.
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;

VI. НАГРАДИ
6.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 10,00 лв. / 100 бр.
Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 100,00 лв. / 10 бр.

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
6.3. Ваучерът е с валидност 1 месец от спечелването му.
6.4. Ваучерът е аз еднократно ползване.
6.5. Ваучерът не се комбинира с други промоции и отстъпки.
6.6. Ваучерът може да се използва само за поръчки от Happy Delivery и не важи на място в ресторантите Happy Bar&Grill.
6.7. Ваучерът от 10 лв важи за следваща поръчка в рамките на обявения срок.

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез специална компютърна програма.
7.2. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
7.3. Един Участник може да спечели една награда от гореизброената.
7.4. Победителите ще бъдат обявени на сайта на Организатора при приключване на кампанията .В тегленето участват участниците, направили поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.
7.5. Наградата от 10 лв. ваучер за консумация се получава автоматично при финализиране на текущат поръчка и се зарежда в профила на клиента, важи за следваща поръчка. Наградата от 100 лв. ваучер за консумация се обявява в сайта в края на кампанията и печелившите ще бъдат информирани по телефона.
7.6. Печелившите участници, които нямат регистрация и профил в сайта, за да използват ваучера от 10 лв трябва при следваща онлайн поръчка да използват същия телефонен номер и имейл.
7.7. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с печелившите участници с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата. При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участник в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.5., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.
7.8. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора: www.dostavka.happy.bg
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg