happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от HAPPY Delivery добави 2 бр кен Coca-Cola и можеш да спечелиш колекционерски кен на Marvel"

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
„EПИЧНИ ГЕРОИ CОCA-COLA & Happy 2023“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, ЕИК: 131032463, София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тук описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

2.3. Организаторът има правото да променя Официалните правила на Промоцията, обявявайки това чрез официални съобщения на своите сайтове и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се провежда на територията на Република България в следните онлайн платформи: https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение – Happy Delivery и важи само за поръчки направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Сандански.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България навършили 18-годишна възраст.


ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията за спечелване на награди в обекта стартира на 13.03.2023 г. и продължава до 02.04.2023 г. или до изчерпване на количествата награди в участващите ресторанти, което от изброените събития настъпи по-рано.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. „Участващи продукти" - в промоцията за спечелване на награда Марвел кен участват всички поръчки направени през сайта на https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение – Happy Delivery съдържащи поне две напитки кен 330 мл Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite в комбинация по избор.

 

ЧАСТ 7. НАГРАДИ

7.1. Общият брой награди, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията  са следните (Приложение 1):

7.1.1. Лимитиран Coca-Cola кен с Iron man дизайн – 3 528 бр.;

7.2. Наградите по чл. 7.1.1. са с пазарна стойност под 120 лв. с ДДС.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1 За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение – Happy Delivery .

8.2 Поръчки, направени чрез обаждане в кол центъра на Хепи Доставка, НЕ дават право за участие в Играта.

8.3. Към направената поръчка трябва да има добавени поне 2 броя кен – Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Fanta или Sprite от 330мл в комбинация по избор.

8.4. Ако поръчката е направена през сайта или приложението, след изпращане /финализиране/ на поръчката, на участникът се показва POP – UP и разбира дали печели или не подарък . 

8.5 При наличие на следните надписи на POP – UP банера:

„Честито! Печелиш колекционерски кен на Marvel!“ – потребителят има право да получи награда – един кен описан в т. 7.1.1., ще бъде  доставена на печелившите участници, заедно с направената от тях поръчка.

„Успех следващия път“ – участникът не печели награда.

8.6. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

8.7. В играта за подарък кен могат да участват само поръчки направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Сандански.

8.7.Наградата (Марвел кен)  ще бъде  доставена на печелившите участници, заедно с направената от тях поръчка.

8.8. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградата по точка 7.1. ще бъде доставена на печелившите участници, заедно с направената от тях поръчка.
Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

9.2. Наградите по т. 7 се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.


ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 7. от Официалните правила.
12.3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

Приложение № 1: Промоционални наградa*
*Изображенията на наградите са с илюстративна цел

Награда по т. 7.1.1. Лимитиран Coca-Cola кен с Iron man дизайн