happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай хапване от HAPPY Delivery в часовете между 11:00 ч. - 17:00 ч., добави 1 бр кен продукт на Coca-Cola и вземи подарък Coca-Cola Без захар 0.500ml

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай хапване от HAPPY Delivery от 11:00 ч. до 17:00 ч., добави 1 бр кен продукт Coca-Cola и вземи подарък Coca-Cola Без захар 0.500m ”

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „ПОРЪЧАЙ ХАПВАНЕ ОТ HAPPY DELIVERY ДОБАВИ 1 БР ПРОДУКТ НА COCA-COLA И ВЗЕМИ COCA-COLA БЕЗ ЗАХАР 0.500ml ” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 08.05.2023г. и продължава до изчерпване на количествата награди, но не по-късно от  31.05.2023г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
- 1800 бр. бутилка Coca-Cola Без захар 0,500 ml.
5.2. Награда получава всеки, поръчал в часовете между 11:00 ч. - 17:00 ч. и е добавил поне 1 продукт на Coca - Cola в поръчката си .
5.3. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.4. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.5. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.6. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели награда, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение – Happy Delivery, в часовете между 11:00ч. - 17:00ч .
6.2. Към направената поръчка трябва да има добавени поне 1 брой кен продукт на Coca-Cola.
6.3. Ако всички условия от т. 6.1. и т. 6.2. са изпълнени,към поръчката ще бъде добавена наградата и ще бъде доставена. 

6.4. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС /без включена цена за доставка/.

6.5. Поръчки, направени чрез обаждане в кол центъра на Хепи Доставка, НЕ дават право за участие в Играта.
6.6. В играта могат да участват поръчки направени от ресторанти Happy Bar & Grill за следните градове – София,  Варна, Русе, Бургас, Пловдив,Сандански, Happy - Шел Север и Happy - Шел Юг.

 

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: dostavka.happy. bg.  в секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg