happy logo loading animation

Как ще поръчате?

Въведете адрес и номер или блок

Вашият адрес се обслужва от следните ресторанти

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай с код LOGI и участвай за страхотна награда

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай с код LOGI и участвай за страхотна награда“

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Поръчай с код LOGI и участвай за страхотна награда“ /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, ЕИК: 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2, ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 15.09.2023г. и продължава до 21.09.2023г. (включително).

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 10 (десет) броя подаръчни комплекта, всеки от които съдържа съвкупност от следните артикули – „POP KEYS Wireless Mechanical Keyboard with Customizable Emoji Keys“ и „Logitech POP Mouse with emoji“

5.1.2. 1 комплект е с ед. стойност от 278 лв. без ДДС

  • POP KEYS Wireless Mechanical Keyboard with Customizable Emoji Keys - ед. стойност от 199лв. без ДДС
  • Logitech POP Mouse with emoji - ед. стойност от 99 лв. без ДДС

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите (подаръчни комплекти) по т. 5.1, е необходимо, през съответния етап от периода на Играта, участникът да направи онлайн поръчка от Хепи Доставка чрез уеб-сайта https://dostavka.happy.bg или чрез мобилното приложение – Happy Delivery, за доставка (до адрес или „carry out“ – вземане от ресторант) на храна от менюто на ресторанти „Happy“ и  „Burrata Italiana“

6.1.1. В Играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.1.2.  Поръчки, направени чрез обаждане в колцентъра на Хепи Доставка, НЕ дават право за участие в Играта.

6.2. Общата стойност на една поръчка, даваща право на участие в Играта, не може да бъде по-ниска от 14,00 лева с ДДС /без включена цена за доставка/.

6.3. За да участва в Играта, при извършване на поръчката, клиентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да въведе промо код: LOGI

6.3.1. Промо кодът осигурява участие в томболата за наградите, но НЕ предоставя отстъпка от поръчката.

6.4. Всяка една от стъпките по т.6.1., т.6.2., т.6.3. е задължително условие за участие в Играта.

6.5. Всеки участник има право през периода на играта да извършва неограничен брой поръчки, отговарящи на условията по т.6.1., 6.2. и 6.3. от настоящия раздел.

6.6. Към една поръчка отговаряща на условията по т.6.1. и т.6.2., НЕ може да се въвежда повече от един промо код, нито различни видове промо кодове. С една и съща поръчка, отговаряща на условията по т.6.1. и т.6.2., НЕ може да се участва едновременно в две или повече Игри, провеждани от Организатора.

 

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1. Тегленето на печелившите се извършва на 22.09.23 г.

7.2. Определянето на печелившите се осъществява от Организатора на случаен (лотариен) принцип  измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта.

7.3. Победителите ще бъдат обявени в сайта на https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

7.4. От колцентъра на Happy Delivery ще се свържат лично с всеки печеливш за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. В случай на невъзможност Организаторът да осъществи контакт с печеливш участник, последният има възможност в срок до 3 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://dostavka.happy.bg/, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.2.

7.5.1. Наградата на всеки печеливш участник ще бъде изпратена в съгласуван с него ресторант, откъдето да я получи. В случай че до 3 дни след изпращане на наградата, участникът не се яви в съответния ресторант за нейното получаване, той губи правото си да я получи, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.3.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получават лични данни на участници в Играта по повод осъществяване на същата. Личните данни,  които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/ се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://dostavka.happy.bg/.

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА.

9.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по негова вина.

 

XI. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ.

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: dostavka.happy. bg. в секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg