happy logo loading animation

Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш PS4 Pro и FIFA 2019

 • от 11:00 до 22:30

  Доставка до 50 мин
 • Вие разглеждате меню за град:

  Поръчка с доставка до адрес

  няма въведен адрес
  pen icon

Поръчай за мача и можеш да спечелиш

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш PS4 Pro и FIFA 2019”


І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награда „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш PS4 Pro, заедно с игра FIFA 2019”,наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-страницата на Организатора – www.dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и служители от холдинговата група на „ХЕПИ” ЕАД, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
4.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили поръчка от Happy Delivery в периода на кампанията, която да е на минимална стойност 10,00 (десет) лева с ДДС (без включена цена за доставка). Играта важи само за поръчки, които са направени в дните, в които се провеждат футболните срещи на Шампионска лига, а именно (09.04, 10.04, 16.04,17.04, 30.04, 01.05, 07.05, 08.05, 01.06)
- Поръчки могат да се извършват само в населените места, където се предлага услугата Хепи Доставка
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;


V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следната двукомпонентна награда през периода на Играта:

 

 

Вид награда Брой Ед. стойност с ДДС
Black PS4 Pro 1TB Gamma Chassi 1 720,00 лв.
FIFA 2019 игра 1 89,00 лв.

 

 


5.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

VI. ПЕРИОД НА ИГРАТА

6.1. Играта започва в 11:00 ч. на 09.04.2019 г . /начална дата на Играта/ и завършва в 10:00 ч. на 02.06.2019 г. /крайна дата на Играта/.
6.2. Играта важи само за поръчки, които са направени в дните, в които се провеждат футболните срещи на Шампионска лига, а именно (09.04, 10.04, 16.04,17.04, 30.04, 01.05, 07.05, 01.06)

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившият участник се определя на 03.06.2019г. на случаен принцип, чрез специална компютърна програма.
7.2. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
7.3. Спечелилият участник получава двата компонента от наградата, посочени в т.5.1.
7.4. Победителят ще бъде обявен във facebook-страницата на Организатора, с уеб-адрес: https://www.facebook.com/dostavka.happy/ и на уеб-страницата – dostavka.happy.bg. В тегленето участват участниците, направили поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.
7.5. Наградата се получава чрез куриер на предварително посочен от печелившия адрес.
7.6. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с печелившия участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата. При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участника в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.5., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.
7.7. В случай, че спечелилия участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на web сайта на Организатора:
www.dostavka.happy.bg
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg

 

 

 

 
 • от 11:00 до 22:30

  Доставка до 50 мин
 • Вие разглеждате меню за град:

  Поръчка с доставка до адрес

  няма въведен адрес
  pen icon