happy logo loading animation

Уведомление за директен маркетинг

от Хепинес ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ !

В случай че решите, Вие давате своето свободно, доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на предоставените от Вас лични данни – адрес на електронна поща и мобилен номер, за следната цел: осъществяване на директен маркетинг от „ХЕПИНЕС“ ЕООД, ЕИК: 103279218 със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ж.к. „Левски“, ул. „Роза“ №25, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу за краткост „Регламент/а“). Целта на обработването, за която личните данни са предназначени: директен маркетинг, състоящ се в това да Ви бъдат изпращани по Email, SMS, Viber и други мобилни приложения маркетингови и рекламни съобщения, промо кодове, промоции, специални оферти, новини, информация за продукти, услуги и предстоящи кампании на „ХЕПИНЕС“ ЕООД (във връзка с развиваната от дружеството дейност по осъществяване на доставки на приготвена храна) и дружествата, стопанисващи ресторанти от веригите „Happy Bar & Grill“, „Burrata Italiana“ и „Captain Cook Fish & Beef Restaurant“ на територията на Република България (във връзка с развиваната от тях ресторантьорска дейност). Регистрираните търговски марки на споменатите в предходното изречение вериги ресторанти притежават следните изображения:

Правно основание за обработване на личните данни: „ХЕПИНЕС“ ЕООД обработва личните Ви данни на основание даденото от Вас изрично съгласие. Срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни от „ХЕПИНЕС“ ЕООД: 5 (пет) години от датата на снабдяване с Вашето съгласие, след изтичането на който от Вас ще се поиска подновяване на съгласието Ви за маркетингова цел. Няма да бъдат обработвани специални категории лични данни и няма да бъдат трансферирани Ваши лични данни извън Република България. В качеството Ви на субект на данни и във връзка с даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни, имате следните права: – право на достъп до личните Ви данни и право да получите информация относно обработваните данни съгласно чл.15 от Регламента; – право да поискате коригиране на личните Ви данни, които са неточни/неактуални, съгласно чл.16 от Регламента; – право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни (право „да бъдеш забравен“) съгласно чл.17 от Регламента; – право да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни съгласно чл.18 от Регламента; – право на преносимост на данните съгласно чл.20 от Регламента; – право на възражение пред администратора относно обработването на личните Ви данни съгласно чл.21 от Регламента, което право имате възможност да упражните по всяко време; – право по всяко време да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни за целта на директния маркетинг, което право (наред с другите Ваши права, изброени в настоящото Уведомление) може да упражните чрез изпращането на писмо до „ХЕПИНЕС“ ЕООД на e-mail: delivery@happy.bg или на адреса на управление на администратора – гр. Варна, ж.к. „Левски“, ул. „Роза“ №25. Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетингови съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от „ХЕПИНЕС“ ЕООД; – право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните – Комисия за защита на личните данни, с адрес в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, ел. поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg Това Уведомление за директен маркетинг е прието от „ХЕПИНЕС“ ЕООД и е в сила от 22.07.2023 г.