Happy Доставка

happy logo loading animation
0лв.

Количка

Количката ви е празна
image 1Вход image 20 лв. image 3Меню
back button imageназад
Менюwhite arrow down bar and grillЯстияwhite arrow right sushiСушиwhite arrow right drinksНапиткиwhite arrow right

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Работно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Не приемаме поръчки
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай онлайн от Happy Delivery и можеш да спечелиш 150 мл Кен Кока Кола”

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА


    1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай онлайн от Happy Delivery и можеш да спечелиш 150 мл Кен Кока Кола” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА


    2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва  на случаен принцип.
    2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
    2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


    
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


    3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-страницата на Организатора – www.dostavka.happy.bg.
    3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и служители от холдинговата група на „ХЕПИ” ЕАД, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА


    4.1.  Играта започва в 11:00 ч. на 21.04. 2018 г. /начална дата на I етап на Играта/ и завършва в 23:00 ч. на 10.05.2018 г.  /крайна дата на Играта/.
    4.2. Играта се провежда в един етап:
        4.2.1. Първи етап стартира в 11:00 ч. на 21.04.2018 г. и приключва в 23:00 ч. на 10.05.2018 г.  или до изчерпване на количествата. При изчерпани количества всички визии, свързани с кампанията биват изтрити, а активацията спира да бъде активна в платформата на www.dostavka.happy.bg;


V. НАГРАДИ


    5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:
    Вид награда: Кен Coca Cola 150 мл.
    Брой: 40 000

    5.2. На първи етап от играта всеки участник, отговарящ на условията по т.3.1. и 7.1., автоматично получава дигитална скреч-карта, с която може да спечели добавена стойност към поръчката си.
    5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
    5.4. Броят кенчета, който може да бъде спечелен зависи от стойността на поръчката:

- над 10 лв. – 3 бр. кенчета
- над 14 лв. – 5 бр. кенчета
- над 30 лв. – 7 бр. кенчета

 

VI. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ


    6.1. Печелившите участници се определят непосредствено преди завършване на тяхната поръчка.
    6.2. В тегленето участват само клиенти, направили онлайн поръчка при условията на настоящите Общи условия.
    6.3. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
    6.4. Един Участник може да спечели няколко награди от гореизброената. Спечелилите награди лица от томболата участват и в повторните тегления, стига да съобразяват участието си с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.
    6.5. Печелившите участници автоматично разбират, че са спечелили награда на финалната страница на своята поръчка.
    6.6. Наградите от Етап I се получават на място на Доставката заедно с получаване на поръчката.
    6.7. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.
    


VІI. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА


    7.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
    - да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
    - имат настоящ адрес в страната;
    - да са извършили поръчка само и единствено през уеб-страницата на Happy Delivery – www.dostavka.happy.bg  или мобилното приложение на Happy Delivery в периода на кампанията.

 

VІIІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК

 

    8.1. Всеки от участниците е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт.
    8.2. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие или е нарушил по-друг начин настоящите правила.
    8.3. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
    8.4. Участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.
    8.5. С участието си в Играта, участниците приемат и се съгласяват, че:
        8.5.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.
        8.5.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след нейният край.
    8.6. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.
    
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора: www.dostavka.happy.bg
Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД и влизат в сила в 11:00 часа на 21.04.2018 г.
    
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg
Работно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Не приемаме поръчки
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »