happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Познай Победителя в играта и можеш да спечелиш ваучер за консумация или бира Каменица от Happy Delivery ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Познай Победителя в играта и можеш да спечелиш ваучер за консумация или бира Каменица от Happy Delivery

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Познай Победителя в играта и можеш да спечелиш ваучер за консумация или бира Каменица от Happy Deliveryнаричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

2.4. За участие в играта НЕ се изисква покупка.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 20.11.2022 год. и продължава до 18.12.2022 год. включително.

V. НАГРАДИ

5.1. Ваучер за консумация за следваща поръчка от Happy Delivery.

Организаторът предоставя награди на обща стойност 15 000,00 лв., за ваучери за консумация от Happy Delivery, разпределени по следния начин:

 

Разбивка на ваучерите за консумация

Общ брой печеливши

 ст-ст ваучер

общо

Ваучер 5 лв

400

5,00 BGN

2 000,00 BGN

Ваучер 10 лв

300

10,00 BGN

3 000,00 BGN

Ваучер 20 лв

100

20,00 BGN

2 000,00 BGN

Ваучер 30 лв

100

30,00 BGN

3 000,00 BGN

Ваучер 50 лв

100

50,00 BGN

5 000,00 BGN

 

5.2. Бира Каменица – 1000 пакета по 6 броя бири в един пакет за следваща поръчка от Happy Delivery.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели награда,  е необходимо през периода на играта участникът да гласува за любимия си отбор в секцията „ПОЗНАЙ ПОБЕДИТЕЛЯ”  на сайта  https://dostavka.happy.bg .

6.2. Опцията за гласуване в „ПОЗНАЙ ПОБЕДИТЕЛЯ” ще бъде активна до 18.12.2022 година включително, след тази дата няма да може да се гласува. Като опцията ще бъде активна до началото на всеки предстоящ мач. След стартиране на мача гласуването няма да бъде активно.

6.3. Всеки, който е гласувал за любимия си отбор в секцията на сайта "ПОЗНАЙ ПОБЕДИТЕЛЯ" и е познал участва в томбола за награди – ваучери за консумация от Happy Delivery, описани в т. 5.1. или пакет от 6 бири Каменица за следваща поръчка.

6.4. Участието в Кампанията е доброволно.  За да бъде включен в томболата, всеки участник е необходимо да предостави и попълни следните данни:

6.4.1 Име

6.4.2. Номер на мобилен телефон

6.4.3 E-mail адрес.

6.4.5. Да отбележи  с тикче :

Запознах се и съм съгласен с Политиките за поверителност *

Желая и се съгласявам да получавам маркетингови съобщения, промо кодове, промоции и специални оферти

Съгласен съм с условията за ползване и имам навършени 18 години *

6.4.6. След попълване на горепосочените данни да кликне на бутона „ИГРАЙ”

6.5. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

6.6. Ваучерите могат да бъдат използвани в градовете, в които Happy Delivery извършва дейността си – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Сандански и Петрич.

6.7. За участие в играта НЕ се изисква покупка.

6.8. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1.Теглене на печелившите участници ще се извършва след края на всеки мач.

7.2.Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ след края на кампанията.

7.3.На лотариен принцип ще бъдат изтеглен  печелившият измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4.Печелившите участници ще получат e-mail, на който ще бъде описано каква награда печелят и как да я използват.

7.6 В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на всички печеливши се извършва до 3 (три) дни след края на кампанията.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.