happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Познай Шампиона в играта на Happy Delivery и можеш да спечелиш iPhone 14 или конзола Playstation 5 „

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Познай Шампиона в играта на Happy Delivery и можеш да спечелиш iPhone 14 или конзола Playstation 5 „

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Познай Шампиона в играта на Happy Delivery и можеш да спечелиш

iPhone 14 или конзола„ наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

2.4. За участие в играта НЕ се изисква покупка.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 20.11.2022 год. и продължава до 02.12.2022 год. включително.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

1 бр.  - Смартфон Apple iPhone 14, 128GB, 5G. (стойност на 1 бр смартфон – 1,999 лв.)

1 бр. -  Sony PlayStation 5 + FIFA 23 Disc + 2nd DualSense Controller + PS5 Headset PULSE 3D ( стойност на комплекта – 1,599 лв.)

5.2. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели наградата,  е необходимо през периода на играта участникът да гласува за любимия си отбор в секцията „ПОЗНАЙ ШАМПИОНА”   на сайта  https://dostavka.happy.bg .

6.2. Опцията за гласуване в „ПОЗНАЙ ШАМПИОНА” ще бъде активна до 02.12.2022 година включително, след тази дата няма да може да се гласува.

6.3. Всеки, който е гласувал за любимия си отбор в секцията на сайта "Познай Шампиона" и е познал шампиона на финала на Световното първенство, който ще се проведе на 18.12.2022 год.  участва в томбола за наградите

6.4. Участието в Кампанията е доброволно.  За да бъде включен в томболата, всеки участник е необходимо да предостави и попълни следните данни:

6.4.1 Име

6.4.2. Номер на мобилен телефон

6.4.3 E-mail адрес.

6.4.5. Да отбележи  с тикче :

Запознах се и съм съгласен с Политиките за поверителност *

Желая и се съгласявам да получавам маркетингови съобщения, промо кодове, промоции и специални оферти

Съгласен съм с условията за ползване и имам навършени 18 години *

6.4.6. След попълване на горепосочените данни да кликне на бутона „ИГРАЙ”

6.5. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.

6.6. За участие в играта НЕ се изисква покупка.

6.7. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1. Теглене на печелившите на 19.12.2022 год.

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглен  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившият за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. . В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участниците губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.