happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от HAPPY Delivery и можеш да спечелиш овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставявъзможност на участниците да спечелят една от обявените награди;действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва наслучаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря наопределението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нитоедин от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение отДържавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица,навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълноили ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани вуеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва 17.03.2020г. и продължава до 30.03.2020г.

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

3 бр. Овлажняващ въздухопречиствател Daikin MCK75J URURU

5.2.С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

5.4. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиентa.

 

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи:

- поръчка към „Хепи Доставка” чрез сайта https://dostavka.happy.bg, мобилното приложение или на тел 0700 19000.

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 20 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

6.3. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас.

6.4 Победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Happy Delivery на 31.03.2020 г. От Кол Центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

6.5. За да получи наградата си, всеки от печелившите клиенти следва да се яви лично за нейното връчване на посочените дата и час, както и:

Да се съгласи да бъде фото и видеозаснет с връчената награда, както и кадрите да бъдат  публикувани в социалните мрежи на Хепи Доставка ( Фейсбук, Инстаграм), за което попълва собственоръчно подписана декларация за съгласие по представен му от Организатора образец;
Да попълни декларация с коректни данни, с цел дължимият данъквърху спечелената награда, да бъде заплатен от Организатора.

 

При невъзможност от явяване на място или други форсмажорни обстоятелства наградата ще бъде доставена до печелившия на посочен от него адрес.

 

6.6. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърляно на трети лица.

6.7. За получаване на своята награда, печелившият Участник задължително следва да предостави на служител на  Happy Delivery  документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните на лицето с данните на печелившия

6.8. В случай на невъзможност да се явят на посоченото място, дата и час, спечелилите губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.