happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

ИЗТЕКЛА „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш комплект тетрадки на Happy Отбора”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш комплект тетрадки на Happy Отбора”
 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш тетрадки на Happy Отбора” наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 08.09.2021г и продължава до 14.09.2021.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 300 комплекта  от  10 бр. тетрадки, общо 3000 тетрадки – брандирани с Happy Отбора и Обичам суши надписи, 48 листа, бели страници, на редове.

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през

периода на играта участникът да направи онлайн поръчка/поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg  или мобилното приложение – Happy Delivery .

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10,00 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.

 

6.3. За да участва в томболата, при извършване на поръчка, клиентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да използва промо код: SCHOOL

6.3.1. Промо кодът НЕ предоставя отстъпка от поръчката, но осигурява участие в томболата за наградите.

6.4. В играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.5. Поръчките, направени през кол центъра не участват в играта.

6.6. Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1. Теглене на печелившите на 15.09.2021 год.

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени  печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-центъра на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg, с който са участвали в Играта.

7.6. . В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 7 (седем) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

8.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.