happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш сладолед Nirvana”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА 
„Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш сладолед Nirvana” 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от Happy Delivery и можеш да спечелиш сладолед Nirvana” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/. 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА 
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип. 
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта. 
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно. 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg. 
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта. 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА 
4.1. Играта започва на 15.06.22г. и продължава до изчерпване на количествата награди, но не по-късно от 30.06.2022г.

V. НАГРАДИ 
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
4 500 бр. – сладоледи – Nirvana Cookies and cream 150 ml, Nirvana Chocolate and Choco chips 150 ml, Nirvana Pralines and cream 150 ml.
5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.4. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.7. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg или мобилното приложение.При финализиране на поръчката, клиентът ще има възможност да изтрие виртуална скреч-карта и  да разбере дали печели награда към поръчката си.

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само поръчки направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. *Играта НЕ важи за поръчки, направени от Хепи Сандански, Хепи Севастопол, Хепи Банкя, Хепи Св.Неделя, 
6.4. Наградите ще бъдат доставени на печелившите участници, заедно с направените от тях поръчки.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: dostavka.happy. bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg