happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

„ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН ОТ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD, ЗАПАЗИ КАРТАТА СИ В САЙТА И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ”

 

„ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН ОТ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD, ЗАПАЗИ КАРТАТА СИ В САЙТА И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ”

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:

1.1. Промоционалната кампания „ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН ОТ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD, ЗАПАЗИ КАРТАТА СИ В САЙТА И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ” (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 (наричано за краткост „Организатор/а”), на територията на Република България.

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Кампанията, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

 

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ:

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на https://dostavka.happy.bg/, секция Промоции за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://dostavka.happy.bg/

2.4. С участието си в промоционалното приложение участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания.

 

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА:

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00ч. на 15.11.21 год. до 23:59 ч. на 15.12.21 год.

Промоционалната кампания се провежда в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

 

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

4.3. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с поръчка на стойност над 15.00 лв. с ДДС, извършена през уебсайта https://dostavka.happy.bg/en/home, заплащане с карта Mastercard, и запазване на картата в сайта или мобилното приложение, с която е платена поръчката. Запазване на картата е възможно само, ако потребителят е регистриран в сайта https://dostavka.happy.bg/en/home.

4.4. Промоционалната кампания не важи за поръчка, направена  по телефон.

 

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ:

Първа стъпка:

В периода на провеждане на Кампанията, всеки участник следва да е направил онлайн поръчка през сайта https://dostavka.happy.bg/ или мобилното приложение Happy Delivery Mobile, на минимална стойност от 15,00 лв. с ДДС. В сумата не се включва такса доставка.

 

Втора стъпка:

Участникът е извършил плащане на поръчката с карта Mastercard.

Трета стъпка:

Участникът е запазил картата, с която е платил поръчката си, на сайта или мобилното приложение. За да бъде запазена картата, участникът следва да има регистрация /профил/ в сайта или мобилното приложение.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

6. НАГРАДИ:

6.1. Наградата в Промоционалната  кампания е „GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, предоставeна от ХЕПИНЕС ЕООД „ и съдържа следните търговски характеристики:

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се предоставя от ХЕПИНЕС ЕООД безвъзмездно на спечелилите клиенти, във връзка със съвместна рекламна кампания на Организатора и Mastercard Europe SA.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ е парична печалба.

GIFT КАРТАТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ е предплатена карта, и НЕ е дебитна или кредитна, подлежаща на таксуване карта.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се приема от ХЕПИНЕС ЕООД,  като разплащателно средство за част или цялата поръчка от менюто на https://dostavka.happy.bg/, направена от спечелилото лице.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ може да се използва за доставка, единствено и само на ХРАНИ И НАПИТКИ, избрани от спечелилото я лице, единствено и само от електронното меню на Хепи Доставка, на адрес https://dostavka.happy.bg/.

За избраните храни и напитки от електронното меню на Хепи Доставка, на адрес https://dostavka.happy.bg/ е приложена данъчна ставка от 20%.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ може да бъде заменяна срещу нейната парична равностойност или с каквато и да е друга предметна награда.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ се предоставя от ХЕПИНЕС ЕООД на случаен принцип, чрез участие в томбола, измежду всички регистрирали се участници в Промоционалната кампания. В тази връзка GIFT КАРТАТА НЕ може да бъде спечелена в резултат на знания и умения на участниците в томболата, нито по какъвто и да е друг начин.

GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ може да бъде използвана в срок от 6 месеца, от датата на придобиването й. Датата на придобиване се удостоверява с документа за получаване на GIFT КАРТАТА.

GIFT КАРТАТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ НЕ важи за консумация на храни и напитки на място в ресторантите от веригите Happy,  Burrata Italiana и Captain Cook.

6.1. При остатъчна сума по GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, същата може да бъде използвана по следният начин:

6.1.1. ако сумата е над 18,00 лв. - при следваща поръчка, включваща такса за доставка, заявена единствено през електронната платформа на Хепи Доставка - https://dostavka.happy.bg/;

6.1.2. при сума под 18,00 лв. – чрез услугата Carry out от съответният ресторант, в който е получена Gift картата. Доплащане за поръчка на по-висока стойност от остатъчната,  не е възможно.

6.2. При използване на който и да е от начините по т.6.1., се спазва условието за поръчка на минимална стойност от 10,00 лв.

6.3. Видове GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ:

Организаторът ще предостави за всеки едномесечен подпериод на Промоционалната кампания следните, предплатени GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ:

150 (сто и петдесет) броя карти, предплатени с паричната равностойност на 99.00 (деветдесет и девет) лева всяка
1 (един) брой карта, предплатена с паричната равностойност на 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева.

§ 1. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. ХЕПИНЕС ЕООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице се предоставя служебна бележка за платения от ХЕПИНЕС ЕООД данък по образец.)

§ 2. За физическото лице, спечелило предметна печалба от игра на случайността, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба, както и внесения от ХЕПИНЕС ЕООД данък, с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи издадената от ХЕПИНЕС ЕООД служебна бележка. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

В случай, че обявен за печеливш участник не е съгласен с обработването на личните му данни за целите на деклариране на получената награда пред съответните данъчни органи съгласно приложимото данъчно законодателство, той трябва изрично да заяви несъгласието си пред Организатора. Несъгласието може да бъде заявено при уведомяването на участника по телефон за спечелената награда. Участникът може да заяви несъгласието си и като уведоми Организатора с обаждане в Центъра за контакт с клиенти на тел. 0700 19 000 или имейл delivery@happy.bg в срок до 5 работни дни от уведомяването за печалбата При изразяване на несъгласие с обработването на личните му данни за целите на декларирането по ЗДДФЛ на получена награда, участникът няма право на по-нататъшно участие в Промоционалната кампания и на получаване на награда.

 

7. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

7.1. Теглене на печелившите

за 150 бр. GIFT КАРТИ ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, предплатени с парична равностойност 99.00 (деветдесет и девет) лева всяка – при две разигравания на лотариен принцип след края на първи етап от кампанията – 16.12.2021 год.,
за голямата награда GIFT КАРТА ЗА ХРАНА И НАПИТКИ, предплатена с паричната равностойност 1 500.00 (хиляда и петстотин) лева – след края на първи етап от кампанията – 16.12.2021 год.,

7.2. Победителите ще бъдат обявени в сайта на Хепи Доставка https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ. Всеки печеливш ще бъде отразен чрез обозначаване на инициалите на име и фамилия, заедно с последните три цифри от телефонния номер, с който е регистрирано лицето.

7.3. На лотариен принцип ще бъдат изтеглени печелившите измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип от Организатора.

7.4. От Кол-център на Хепи Доставка ще се свържат лично с печелившите за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.5. Печелившите участници ще бъдат известени по телефон, с който са се регистрирали и извършили поръчката през сайта на www.dostavka.happy.bg за участие в Играта.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печелилившите участници, те губят правото да получат наградата, като Организаторът ще пристъпи към теглене на друг печеливш.

7.7. Обявяване на печелившите:

- Обявяването на печелившите се извършва до 3 (три) дни от теглене на печелившите по реда, посочен по-горе, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

 

8. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДАТА:

 

8.1. НАГРАДИТЕ СЕ ВРЪЧВАТ В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ. Връчването се осъществява на място в обслужващият обект (от който е изършена доставката). При получаване на наградата, участникът се идентифицира чрез представяне документ за самоличност.

8.2. В случай, че  избран за печеливш участник не отговаря на условията за връчване на наградата, същата не му се връчва.

8.3.      Всеки печеливш може да получи наградата си само след подписване на Сметка за доходи по чл.38, ал.14 от ЗДДФЛ.

 

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/  се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://dostavka.happy.bg/.

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

11. ОТГОВОРНОСТ:

11.1. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организаторът или Mastercard.

11.2. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

11.3. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и др. подобни за Участника. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard. 

11.4. Mastercard не носи отговорност за предлаганите на интернет страницата https://dostavka.happy.bg/ стоки и услуги, включително за тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената страница, за техническата изправност на електронния магазин https://dostavka.happy.bg/ или възможността за реализиране на онлайн плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard. Посещението на интернет страницата https://dostavka.happy.bg/, осъществяване на онлайн покупки на посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни се регламентират от Организатора и са публикувани на https://dostavka.happy.bg/.

 

12. СПОРОВЕ:

12.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

12.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Настоящите ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ са публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg. секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.