happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ. ПРЕЗ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD И МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА“

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ. ПРЕЗ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD И МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „ПОРЪЧАЙ ХРАНА ОНЛАЙН НА СТОЙНОСТ НАД 30 ЛВ. ПРЕЗ ХЕПИ ДОСТАВКА, ПЛАТИ С MASTERCARD И МОЖЕШ ДА ПОЛУЧИШ БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/. , на територията на Република България.

1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.

2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на https://dostavka.happy.bg/, секция Промоции за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта https://dostavka.happy.bg/

2.4. С участието си в промоционалното приложение участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоционалната кампания.

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Промоционалната кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 17.12.2020 г. до 23:59 ч. на 20.02.2021 г. или до из       черпване на средствата по кампанията. Промоционалната кампания се провежда на територията на Република България.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в Промоционалната кампания има всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

4.2. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта Mastercard® - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

4.4. Участието в Промоционалната кампания е обвързано с поръчка на храна онлайн през уебсайта https://dostavka.happy.bg/en/home на стойност над 30.00 лв. с ДДС и плащане с карта Mastercard, извършено чрез натискане на специалния бутон „Плати с Мastercard” на сайта.

4.5. Промоционалната кампания не важи за поръчка направена през мобилното приложение или по телефона.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. В периода на провеждане на Кампанията всеки участник, който поръча храна онлайн през сайта  https://dostavka.happy.bg/, поръчката му възлиза на стойност над 30.00 лв. с ДДС и е извършил плащане на същата с карта Mastercard, чрез натискане на специалния бутон „Плати с mastercard” на сайта, получава награда безплатна доставка за текущата поръчка.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Наградата в Промоционалната кампания е безплатна доставка при поръчка на храна онлайн при условията на чл. 5.1. от настоящите Правила.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/   се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://dostavka.happy.bg/.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организаторът или Mastercard.

9.2. Организаторът и/или Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.

9.3. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и др. подобни за Участника. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard. 

9.4. Mastercard не носи отговорност за предлаганите на интернет страницата https://dostavka.happy.bg/   стоки и услуги, включително за тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената страница, за техническата изправност на електронния магазин https://dostavka.happy.bg/  или възможността за реализиране на онлайн плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard. Посещението на интернет страницата https://dostavka.happy.bg/, осъществяване на онлайн покупки на посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни се регламентират от Организатора и са публикувани на https://dostavka.happy.bg/.

10. СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страницата на Организатора  – dostavka.happy.bg. секция Промоции.За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg.