happy logo loading animation

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

на Хепинес ЕООД

Поръчай с код HAPPYLOGI и участвай за страхотна награда

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Поръчай с код HAPPYLOGI и участвай за страхотна награда” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, ЕИК: 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.happy.bg/

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира на 25.01.2023г. и продължава до 13.02.2023г. (включително).

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 35 (тридесет и пет) броя подаръчни комплекта, всеки от който съдържа съвкупност от следните артикули (1 брой клавиатура Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard; 1 брой мишка Logitech Pebble M350 Wireless Mouse, 1 брой подложка за мишка Logitech Desk Mat Studio Series и 1 брой слушалки Zone Vibe 100)

5.2. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да бъде спечелена само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите (подаръчни комплекти) по т.5.1, е необходимо през съответния етап от периода на Играта, участникът да направи онлайн поръчка от Хепи Доставка чрез уеб-сайта https://dostavka.happy.bg или чрез мобилното приложение – Happy Delivery, за доставка (до адрес или „carry out“ – вземане от ресторант) на храна от менюто на ресторанти „Happy“, „Burrata Italiana“ и „Captain Cook“,

6.1.1. В Играта могат да участват само поръчки, направени за следните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

6.1.2. Поръчки, направени чрез обаждане в кол центъра на Хепи Доставка, НЕ дават право за участие в Играта.

6.2. Общата стойност на една поръчка даваща право на участие в Играта не може да бъде по-ниска от 14,00 лева с ДДС /без включена цена за доставка/.

6.3. За да участва в Играта, при извършване на поръчката, клиентът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следва да въведе промо код: HAPPYLOGI

6.3.1. Промо кодът осигурява участие в томболата за наградите, но НЕ предоставя отстъпка от поръчката.

6.4. Всяка една от стъпките по т.6.1., т.6.2., т.6.3. е задължително условие за участие в Играта.

6.5. Всеки участник има право през периода на играта да извършва неограничен брой поръчки отговарящи на условията по т.6.1., 6.2. и 6.3. от настоящия раздел.

6.6. Към една поръчка отговаряща на условията по т.6.1. и т.6.2., НЕ може да се въвежда повече от един промо код, нито различни видове промо кодове. С една и съща поръчка отговаряща на условията по т.6.1. и т.6.2., НЕ може да се участва едновременно в две или повече Игри, провеждани от Организатора.

 

VII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1. Тегленето на печелившите се извършва на 2 етапа, както следва

 

Етапи на играта

Тегленето на печелившите се извършва, както следва:

Брой раздадени награди при теглене

25.01.202305.02.2023 включително

до 3 дни след приключване на етапа

18 броя подаръчни комплекта по т.5.1.

06.02.2022 – 13.02.2023 включително

до 3 дни след приключване на етапа

17 броя подаръчни комплекта по т.5.1.

 

7.2. За разпределение на наградите от всеки етап участват само тези поръчки (отговарящи на условията по раздел VІ) направени в периода на съответния етап.

7.3. Определянето на печелившите за всеки етап се осъществява от Организатора на случаен (лотариен) принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта през периода на етапа.

7.4. Победителите от всеки етап ще бъдат обявени в 3-дневен срок след края на етапа, в сайта на https://dostavka.happy.bg/ секция ПРОМОЦИИ, освен ако не възникнат обстоятелства, които не позволяват на Организатора да обяви окончателния списък до тази дата.

7.5. От Кол-центъра на Happy Delivery ще се свържат лично с всеки печеливш за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.6. В случай на невъзможност Организаторът да осъществи контакт с печеливш участник, последният има възможност в срок до 3 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://dostavka.happy.bg/, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.3.

7.5.1. Наградата на всеки печеливш участник ще бъде изпратена в съгласуван с него ресторант, откъдето да получи същата. В случай, че до 3 дни след изпращане на наградата, участникът не се яви в съответния ресторант за нейното получаване, той губи правото си да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.3.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1.Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получава лични данни на участници в Играта по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на https://dostavka.happy.bg/ се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на https://dostavka.happy.bg/.

 

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА.

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

X. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

 

XI. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ.

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата на Организатора: dostavka.happy. bg. в секция Промоции.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg