happy logo loading animation

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
„Поръчай си от Happy Delivery и може да спечелиш хапване за 50 лв, доставено от актьорите от „Диви и Щастливи"

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай си от Happy Delivery и може да спечелиш хапване за 50 лв, доставено от актьорите от „Диви и Щастливи" (Александър Сано, Яна Маринова и Луиза Григорова) /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – dostavka.happy.bg.
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 28.10.2019 и се провежда за период от 3 (три) седмици – или до 17.11.2019г.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
- 3 (три) ваучера за доставка на единична стойност от 50,00 лева, всяка доставена лично от някой от актьорите в „Диви и щастливи” – Александър Сано́, Яна Маринова или Луиза Григорова-Макариев.
5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.4. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.5. Печелившите клиенти НЕ могат да избират кой актьор да им достави поръчката
5.6. Срок на ползване на ваучера: 31.12.2019 г.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от трите награди, е необходимо през периода на играта участникът да регистрира онлайн-поръчка от Хепи Доставка чрез сайта https://dostavka.happy.bg, мобилно приложение или през call-center с номер за поръчка 0700 19 000.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цена за доставка/.
6.3. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип и в същия ден ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: www.facebook.com/dosatvka.happy и на уеб-страницата - dostavka.happy.bg.
6.4. Всеки от тримата печеливши участници, определени от тегленето в Играта, получава обаждане от кол центъра на Хепи Доставка и бива уведомен за наградата, която е спечелил. Стойността на ваучера автоматично ще бъде заредена в профила на клиента, от който е направена поръчката.
6.5. Датите за теглене на наградите са: 18.11.2019 г.
6.6. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез предоставената от участника информация в клиентския му профил. При невъзможност на Организатора да се свърже с участника в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.3., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът може да изтегли друг печеливш участник по реда на т.6.3.
6.7. За целите на рекламната кампания, връчването на всяка от трит енагради ще бъде видеозаснемано от прoфесионален снимачен екип на място. С оглед на това, спечелилите учатсници, биват уведомявани за това обстоятелство от Call center на Организатора, при което следва да заявят съгласието / несъгласието си да бъдат видеозаснемани устно и чрез имейл, отправен до Организатора. Съгласието по предходното изречение е задължително условие за връчване на наградата. В случай на несъгласие, Организаторът пристъпва към теглене на следващ печеливш, изразил изрично съгласие да бъде видеозаснеман. При връчване на място на наградата, печелившия участник подписва Декларация за съгласие. Организаторът съобщава на печелившите и възможните дати за връчаване на наградите, като спечелилият следва да избере една от тях.

VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК
7.1. Всеки от участниците е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт. Награда може да получи само участник, който при предаване на наградата се легитимира с валиден документ за самоличност.
7.2. Организаторът има право служебно /по своя инициатива/ с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие.Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие или е нарушил по-друг начин настоящите правила.
7.3. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
7.4. Участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.
7.5. С участието си в Играта, участниците приемат и се съгласяват, че:
7.5.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.
7.5.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след нейният край.
7.6. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора:

https://www.facebook.com/dostavka.happy/ и на неговата уеб-страница – dostavka.happy.bg
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg