Happy Доставка

happy logo loading animation
0лв.

Количка

Количката ви е празна
image 1Вход image 20 лв. image 3Меню
back button imageназад
Менюwhite arrow down bar and grillЯстияwhite arrow right sushiСушиwhite arrow right drinksНапиткиwhite arrow right

Условия и правила за провеждането на томбола

Работно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Не приемаме поръчки
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »

„Поръчай с Happy Доставка”

 

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай с Happy Доставка” /наричана по долу за краткост „Играта”/ организирана от „Хепинес” ЕООД, ЕИК: 103279218, седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условие за участие зададено от Организатора, изпълнението на което, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условието; определянето на печелившите участници от Организатора на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/dostavka.happy и на уеб-страницата на Организатора - dostavka.happy.bg

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1.  Играта започва на 22.10.2016г /начална дата на Играта/ и завършва на 18.12.2016г. /крайна дата на Играта/.

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

вид награда

брой

Безплатна поръчка от „Хепи Доставка” на стойност до 30 лв. - веднъж седмично, всеки месец в продължение на една година (от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.).

*** В случай, че през определена седмица от годината, печелившият не е упражнил правото си на безплатна поръчка, нейната стойност се губи не може да се натрупва/прехвърля към оставащия период от годината.

1

Ваучер за поръчки на стойност 100 лв. (важи за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г.)

* ваучерите ще важат за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017г.

5

5.2. Наградите се разпределят на случаен принцип сред участниците чрез специална компютърна програма.

5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

 

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите в играта, е достатъчно в периода на играта по т.4.1., участникът да извърши поръчка от Хепи Доставка на стойност над 20 лв. чрез уеб-сайта dostavka.happy.bg , мобилно приложение или на тел. 070019000.

            6.2. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип на 19.12.2016г. и ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/dostavka.happy и на неговата уеб-страница -dostavka.happy.bg

            6.3. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез предоставения от участника телефон за контакт при поръчката по т.6.1. При невъзможност на Организатора да се свърже с участника в срок до 48 часа след обявяване му за спечелил по реда на т.6.2., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

 

VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК

7.1. При извършване на поръчка по т.6.1., всеки от участниците е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт. Награда може да получи само участник, който при предаване на наградата се легитимира с валиден документ за самоличност.

7.2. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

7.3. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

7.4. Участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.

7.5. С участието си Играта, участниците се съгласяват, че:

7.5.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.

7.5.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след края ù.

7.6. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора:

https://www.facebook.com/dostavka.happy и на неговата уеб-страница - dostavka.happy.bg

Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД и влизат в сила на 22.10.2016г.

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg 
Работно време
от 11:00 до 23:00
x_tick Не приемаме поръчки
Вие разглеждате меню за град:
София
смяна на град или адрес »
toyota banner